دين وفطرت
چه چیزها روزه را باطل می کند؟

چه چیزها روزه را باطل می کند؟

سوال : چه چیزها روزه را باطل می کند؟

پاسخ:

نه چیز روزه را باطل می کند: اول: خوردن و آشامیدن.

دوم: جماع.

سوم:استمنا، و استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.

چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص)

پنجم:رساندن غبار غلیظ به حلق.

ششم: فرو بردن تمام سر در آب.

هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.

هشتم: اماله کردن با چیزهای روان.

نهم: قی کردن.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید