دين وفطرت
چه کسی با ید صدقه فطر بدهد ؟

چه کسی با ید صدقه فطر بدهد ؟

 صدقه فطر (فطره) را هر مسلمانیکه طاقت روزه گرفتن را داشته باشد چه فقیر باشد وچه غنی باید بدهد وبه این آن عده مسلمانیکه مستحق به اخذ فطره با شد نیز شامل میباشد زیرا  به واسطه این هر مومن شادی وهمدردی برادر مومن دیگرش را حس خواهیم کرد البته در صدقه (فطره)  مانند زکات صاحب شدن بمال که  به حد نصاب  رسیده با شد شرط نیست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید