دين وفطرت
چگونه میتوان درک کرد که آیا نماز که میخوانیم نزد خداند (ج) قبول شده است یا خیر

چگونه میتوان درک کرد که آیا نماز که میخوانیم نزد خداند (ج) قبول شده است یا خیر

 

چگونه میتوان درک کرد که آیا نماز که میخوانیم نزد خداند (ج) قبول شده است یا خیر و پیامد های اجتماعی نماز کامل چیست؟

در پاسخ به این سوال میتوان گفت که نماز زمانی میتواند از فضیلت برخوردار باشد که شخص نماز گذار در هنگام اجرا نماز به هیچ چیز دگری به جز نماز خویش فکر نکند یعنی شخص با توجه به اینکه در ارتباط با مالک جهان قرار میگیرد در همین جا است که قبولیت و یا عدم قبولیت نماز آشکار میشود بنا بر این اصل نماز همین که شخص قلبأ خود را در ارتباط خداوند بداند و در قلب خویش جز محبت خداوند به چیز دگری اهمیت ندهد که این خود ناشی از صداقت شخص بر خالق اش بوده و چنین نمازی پیامد های رفتاری و اجتماعی ناشی از اطاعت درست شخص را در قبال دارد که در نهایت این وضیعت سبب میشود تا تعریف خوب و بد مطابق به الهامی که ناشی از نماز درست و کامل میباشد صورت گیرد که بدون شک رد رفتار اجتماعی شخص ظاهر شده و سبب اصلاح جامعه مطابق به قرآن و سنت میگردد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها