دين وفطرت
چگونه می توانیم  بین گناه کار و کافررا تمایز بکنیم؟

چگونه می توانیم بین گناه کار و کافررا تمایز بکنیم؟

آیا یک عمل نا پسند را با وجودی که میدانیم اجتناب ورزیدن ازین عمل را خداوند جل جلاله امر نموده باز هم این عمل زشت را دانسته وفهمیده انجام بدهیم کا فر خواهیم شد؟ یعنی فرق بین کافر وگنهکارراچگونه میتوانیم تشخیص بکنیم؟
جواب :به خواطر در یافت پاسخ درست این سوال اولا با ید کلمه کناه کار وکافر را بشناسیم
الف: گناه کار, به کسی گفته میشود که چیز هاییرا که خداوند نهی نموده از آن اجتناب نورزند با وجودیکه میداند خداوند از آن نهی نموده واز چیز هاییکه را خداوند به جا آوردنش را امر نموده سهلا نگاری میکند با وجودیکه میدهند خداوند انجام این عمل را امر نموده هست
با: کا فر , به کسی گفته میشود که حقیقت را انکار بکند – ناسپاس – انکار کننده ي خداي تعالي ونعمتهاي او – ترک کننده ي دستورات الهي (کلمه کفر در اصل به معناي پوشاندن است براي همين در عبارت ” کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ﭐلْکُفَّارَ نَبَاتُهُ “به معناي کشاورزان است از اين جهت که دانه را در خاک پنهان مي کنند و از طرفي هرکسي که ربوبيت يا نعمتهاي خداي تعالي را انکار کند يا ازاو بيزاري بجويد نيز کافر
ناميده مي شود)
بنا بر این کافر نعمت های خداوند جل جلاله را میپوشاند وگناه کار نمیپوشاند فقط سهلانگاری میکند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید