دين وفطرت
چیزی که ما به آن وجدان می  گوییم-  آیدین ملایی

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید