دين وفطرت
کارهایی که جنب باید از آنها بپرهیزد کدامند؟

کارهایی که جنب باید از آنها بپرهیزد کدامند؟

کارهایی که جنب باید از آنها بپرهیزد کدامند؟

انسان به دو چیز جنب می شود:  مقاربت جمسی (جماع) و خارج شدن منی از آلت تناسل که خواه در خواب خواه در بیداری، با اختیار یا بی اختیار. در این دو حالت انسان جنب می شود.

 اما آنچه می گویند اگر انسان در حالت جنابت به چیزهایی که دست می زند نجس می شود، اشتباه است و به دستورات قرآن کریم، منافات و تعارض دارد و از نظر قرآن، مردود است. خدای متعال در آیه 6 سوره مائده می فرماید:

….”اگر جنب‏ايد خود را پاك كنيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان نزديكى كرده‏ ايد و آبى نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد خدا نمى‏ خواهد بر شما تنگ بگيرد ليكن مى‏ خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس [او] بداريد”

 جنابت نجاست مادی یا فیزیکی نیست، بلکه حالت نجاست معنوی است که فقط برای خواندن نماز مانع می شود. تماس جنب با اشیا مختلف آن اشیا را متنجس نمی کند.  خوردن و آشامیدن در حالت جنابت نیز مانعی ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها