دين وفطرت
شب های  قدر اعمال خاص ندارد!

شب های قدر اعمال خاص ندارد!

شب های قدر اعمال خاص ندارد!
سؤال: شبهای قدر نزدیک است. برای درک کردن آن باید چه اعمالی خاص انجام دهیم؟
جواب: همین که یک مسلمان دارد واجبات را انجام می دهد (نماز های واجب و روزه) و هنوز زنده است یعنی شب قدر را درک کرده است. چیزی مخصوص به نام اعمال شب قدر وجود ندارد. کسی که عبادات را به موقع انجام نمی دهد، بعدا می خواهد یک شب آن را جبران کند، در واقع باید بداند که ترک واجبات اشتباه جبران ناپذیر است. چه بسا دنبال انجام "اعمال خاص" این قدر انرژی مصرف می شود حتی نماز صبح که واجب است، ترک شود. توصیه ما این است: بعد از افطار کردن و خواندن نماز استراحت کنید، و قبل از وقت امساک در شب نماز تهجد بخوانید. مهم آن است که دعا از ته دل باشد. به عبارت دیگر دعا کنید، نه دعا بخوانید!

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها