دين وفطرت
برای توبه واجب است که به دست یک روحانی انجام گیرد؟

برای توبه واجب است که به دست یک روحانی انجام گیرد؟

آدم اوزتورک از مسکو  این سؤال را مطرح کرده است:

استاد برخی این گونه عنوان می­کنند که برای توبه واجب است که به دست یک روحانی انجام گیرد. آیا در دین ما چنین سنتی وجود دارد؟ و یا دو رکعت نماز توبه خوانده و دستان خود را به درگاه خداوند باز کرده و توبه کنیم کفایت می­کند؟

توبه یعنی بازگشت از کار اشتباه است. برای این امر باید تصمیم از درون انسان گرفته شود. زمانی که بر می­گردیم فقط به جانب خدا برمی­گردیم نه کس دیگری. هیچ فرقی با کسانی که توبه را به دست یک روحانی می­کنند با آنها که به دست کشیش توبه می­کنند وجود ندارد. و این عمل درست در یک سطح هستند و هیچ فرقی با هم ندارند. این نوعی شرک است که مذاهب مختلف آن را وارد اسلام کرده و به نام اسلام عرضه می­کنند.

هیچ کاری ابلهانه­تر از توبه کردن به دست یک روحانی صرفاً به خاطر آن که روحانی است وجود ندارد. ولی این روحانی به عنوان یک آموزگار می­تواند راه توبه را به انسان بیاموزد. توبه این گونه انجام نمی­گیرد، هم چنین دو رکعت نماز توبه خواندن و بعد توبه کردن هم وجود ندارد. توبه یعنی بازگشت، پس از بازگشت می­گویی «خدایا مرا ببخش». سپس راه خود را ادامه داده و دیگر مرتکب این گناه نمی­شوی.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید