دين وفطرت
چرا در متون اسلامی اسماء فرشتگان در عبری ذکر می شود. سببش چیست؟

چرا در متون اسلامی اسماء فرشتگان در عبری ذکر می شود. سببش چیست؟

با عرض سلام و ادب

چرا در قران کریم نام فرشتگان در زبان عربی ذکر نشده است حال آنکه کتاب خدا در زبان عربی نازل شده است. در متون اسلامی نیز اسماء فرشتگان در عبری ذکر می شود. سببش چیست؟

علیکم سلام

ناگفته پیداست که زبان بسیاری از پیامبران گذشته زبان عبری و آرامی بوده است. و کتابهای گذشته نیز در این دو زبان نوشته شده. بدین سبب بسیاری از کلمات از همان زبانها به زبانهای دیگر منتقل شده است. از جمله نام فرشتگان و  پیامبران پیشین از همان زبان ها به زبان عربی منتقل شده است. مانند نام حضرت ابراهیم، اسحاق، اسماعیل و الخ.. که همگی از جمله واژه هایی هستند که از عبری به عربی منتقل شده اند و از واژه های وراداتی محسوب می شوند. به این خاطر منابع اسلامی نیز همان اسماء را تغییر نداده و از آنها  به شکل اولیه ی خود استفاده کرده اند.

بدون تردید می توان بیان کرد که در دنیا هیچ زبانی وجود ندارد که در آن واژه های وارداتی وجود نداشته باشد چون تمام  ملتها  با یکدیگر همکاری و تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند و از کلماتی را از همدیگر اخذ می کنند. بنابر این، در قران کریم واژه یا نامهای وارداتی یا معرب (تغییر یافته به شکل عربی) می تواند وجود داشته باشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید