دين وفطرت

الله اکبر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید