دين وفطرت

این آیه

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید