دين وفطرت

قتل، کشتن، انسان، بی گناه، اسلام، قران کریم،

ما را در فضای مجازی دنبال کنید