دين وفطرت

نماز، شراب خوری، مسلمان، حرام

ما را در فضای مجازی دنبال کنید