دين وفطرت
آيا انسان مى تواند ثواب عمل خود را به ديگران اهدا کند؟

آيا انسان مى تواند ثواب عمل خود را به ديگران اهدا کند؟

سوال

 آيا انسان مى تواند ثواب عمل خود را به ديگران اهدا کند؟

پاسخ

هر کسی می تواند به ثواب و گناه وسیله ای انجام دهد.  عمل انسان محترم است و نمى تواند ثواب عمل خود را به ديگران اهدا کند. در کتاب خدا در سوره نجم آیه 39 می فرماید:

و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست ،

و در آیه دیگر که در این باره ذکر شده است آیه 15 سوره مبارکیه اسراء است

 

هر که هدایت یافت جز این نیست که به سود خویش هدایت یافته و هر که گمراه شد پس به زیان خویش گمراه شده است ، و هیچ گنهکاری حامل گناه دیگری نمی شود و ما ( هیچ ملتی را پیش از این به عذاب ریشه کن در دنیا ) عذاب کننده نبودیم تا اینکه ( نخست ) رسولی را ( برای بیداری آنان ) بفرستیم.

در آیه 48 سوره مباکه بقره هم به این مطلب اشاره ای هست که" و از روزی پروا کنید که هیچ کس از کسی حقّی را ادا و حاجتی را روا و عذابی را دفع نمی کند ، و نه از کسی شفاعت پذیرفته می گردد و نه از کسی ( برای رهایی از عذاب ) عوض گرفته می شود ، و نه یاری می شوند." این چنین می فرماید.

پیامبر گرامی ما به دختر عزیزش می فرماید: آی فاطمه !در اموال من هر چه می خواهی بخواه ولی روز قیامت بتو هیچ کمکی از من نخواهد رسید. .. (بوخاری، وسایی ، 11

آیدین ملایم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید