دين وفطرت
آیاخانم های که کار میکند در شریعت مجبور  هستند مزدانش را به شوهرانشان بپردازند؟

آیاخانم های که کار میکند در شریعت مجبور هستند مزدانش را به شوهرانشان بپردازند؟

در اسلام مرد به عباره دیگر شوهر سرپرست ومدیر خانواده محسوب میشود بنا براین آیا برای خانم  های که کا رمیکنند لازم هست یک مقدار ویا کل مزد کار شان را به سر پرست خانواده ویا شوهر شان بپر دازند.؟

نخیر در دین اسلام شوهر مکلف هست که نفقه خانمش را بپر دازد خانم های کار میکنند مجبور نیستند یک  مقدار مزدشان را به شوهران بدهند اما اگر بپردازند ثواب میگیرند این چیز جدا هست اما از نگاه شریعت مجبور به پرداخت مزدش به شوهرش نمیباشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها