دين وفطرت
آیا ادا کردن نماز های سنت در مساجد ثوابش بهتر هست ویا در خانه ؟

آیا ادا کردن نماز های سنت در مساجد ثوابش بهتر هست ویا در خانه ؟

 

آیا ادا کردن نماز های سنت در مساجد ثوابش بهتر هست ویا در خانه ؟

 جواب : رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز های سنت را در خانه اش ادا میکردند نه در مسا جد وبه اصحابش هم به جا آوردن نماز های سنت را در خا نه اش توصیف میکردند  نه د رمسا جد احا د یث راجع به این موضوع چنین میبا شد.

ای انسان ها نماز های در خانه تان بگزارید به خواطریکه مقبول ترین نمازبه استثنی نماز های فرض  برای انسان ها نمازیست که انسان در خانه اش آنرا ادا نماید . (بخاری اذان 81)

بعضی نماز هار ا در خانه هایتان ادا نمایید تا که خانه های تان به قبرستان تبد یل نکنید. (بخاری صلات 52 تهجد 37)

یکی از شما نماز فرضش را در مسجد ادا بکند یک قسم آنرا به خانه اش جدا بکند زیرا خداوند جل جلاله به سبب این نماز در خانه تان برکت خواهیم آورد (مسلم صلات المسا فرین210)

خواندن نماز در خانه فضیلت  زیادی دارد بعضی این فضیلت ها چنین میباشد : خانه مشرف میسازد یعنی به سبب نماز خانه شر ف یا ب میشود  وبرکت خانه زیاد میشود. ویکی دیگر فضیلت خواندن نماز در  خانه  انسان را از کبر واز غرور  که این هردو زنده گی انسان بر باد مکیند انسان را از این ریا کبر وغرور دور نگاه میدار  پیامبر صلی الله علیه وسلم  خانه اش به مسجد پیوسته بود با این هم نماز های سنت را در خانه اش ادا مینمود. فلهذا انسان با ید کوشش بکند که تا حد الامکان  نمازهای  سنت را در خانه اش ادا نما ید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها