دين وفطرت

آیا بانوان می تواننددر وظیفه میزبانی در هواپیما کار کنند؟

آیا بانوان می توانند در وظیفه میزبانی در هواپیما کار کنند؟

زنان نیز عضو این جامعه هستند  و دین مبین اسلام  شرایط مساوی و امکان اشتغال به کار را برای همه اعم از زن و مرد فراهم کرده است.  یعنی تفاوتی میان زن و مرد در امکان انتخاب شغل وجود ندارد. زیرا زنان نیز مانند مردان حق تحصیل و اشتغال دارند و اشتغال زن با رعایت حجاب و دیگر احکام شرع جایز می باشد.

بنابر این كار كردن بانوان بوظيفه ميزباني هواپیما اشکالی ندارد. چنانچه می دانیم در هواپیما باهم  با مردان زنان نیز مسافرت می کنند و آنها به مهماندارهواپیما مراجعه می نمایند و مشکالتی خود را به آنها  بیان می کنند و از کمک آنها استفاده می نمایند. وظیفه میزبان نیز در هواپیما  کمک به مسافر زنان برای داشتن سفری راحت، ایمن است.

علاوه بر این دین ما راه ورود بانوان به عرصه‌های اجتماعی را باز گذاشته و به بانوان رخصت داده است که آنها نیز مانند مردان تحصیل کرده و به میدان کار و عمل وارد شوند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید