دين وفطرت

آیا بدهکار می تواند قربانی کند؟

در دستمان کمی  پول داریم اما بدهی نیز داریم، آیا در چنین شرایطی می توانیم قربانی کنیم؟

پاسخ:

برای وجوب قربانی شرط نیست که شخص ثروتمند باشد، یعنی کافی است که برای قربانی تمکن مالی داشته باشد.  اما اگر پول کافی برای بازپرداخت بدهی دارید ، بهتر است ابتدا آن را بازپرداخت کنید. چون  باز پرداخت قرض واجب تر است. با این حال ، بدهکاران ثروتمند علاوه بر بازپرداخت بدهی خود  باید قربانیان خود را ادا کنند.

لازم به ذکر است که قربانی نه تنها توسط ثروتمندان، بلکه توسط هر کسی که توانایی مالی برای قربانی را دارند نیز می تواند انجام دهند. ولی اگر بدهکار برای پرداخت قرض خود وقت زیادی داشته باشد و مطمئن هست که تا فرارسیدن وقت قرض می تواند قرض خود را به طلبکار بازپرداخت کند در این صورت می تواند قربانی خود را نیز ادا نماید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید