دين وفطرت

آیا برای انجام سجده تلاوت و سجده شکر وضو گرفتن واجب هست؟

آیا برای انجام سجده تلاوت و سجده شکر وضو گرفتن واجب هست؟

پاسخ:

در آیه ششم سوره مائده خدای متعال طریقه وضو را ذکر کرده و آشکارا بیان کره است که وضو گرفتن برای ادا کردن نماز واجب است، غیر از این گرفتن وضو واجب نیست.

همچنین در روایات می خوانیم وقتی که صحابه در حضور پیامبر بودند حین قرائت آیه سجده اصحاب برابر با حضرت پیامبر سجده کردند و حضرت پیامبر از آنها طلب وضو گرفتنشان نکرد. بنابر این درمورد وضو گرفتن هنگام سجده تلاوت و سجده شکر دلیلی نداریم.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید