دين وفطرت
آیا جشن گرفتن روز تولد از نظر اسلام  کدام اشکا ل وجود دارد؟

آیا جشن گرفتن روز تولد از نظر اسلام کدام اشکا ل وجود دارد؟

جشن گرفتن روز تولد را با ید با  اهداف  ونتایج آن ارزیابی کرد. اگرهدف از این جشن مسرت وخوشحالی  از رسیدن به این سن سال وبه اشتراک گزاری آن  با اعضاي خانواده, اقاریب ودوستان شان باشد در دایره اسلام انجام بگیرد کدام اشکالی نخواهیم داشت. و اگر  مقصد ازین جشن همانند جشن کریسمس  تقلید از فرهنگ غرب ویا کدام فرهنگ خارجی که مغایر به شریعت غرای محمدی باشد  البته قابل اعتراض بودن آن ظاهر وآشکار هست.

حاجی یونس اپایدین«اسلام وجامعه ص.485»

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید