دين وفطرت
آیا حتما باید مقلد یک مذهب بود؟

آیا حتما باید مقلد یک مذهب بود؟

 

سوال: آیا حتما باید مقلد یک مذهب بود؟ آیا هر کس می تواند با عقل خود، فرمانهای قرآن و احادیث را انجام دهد؟

جواب: مذهب یعنی دیدگاه. در مورد مواردی که آیه و حدیث آشکار وجود ندارد، برخی از علما نظر و ایده خود را مطرح کرده اند؛ به همین سبب میان مذاهب اختلاف نظر وجود دارد. چون هر کس از اطلاع کامل از تمام موضوعات دین ندارد، تابع نظرات کسی می شود.

هر یک از مذاهب را مانند یک استاد فرض کنید. همان گونه که از ما در مورد مسائلی که نمی دانید سوال می کنید، می توانید در مسائل شرعی به آنها عمل کنید.

مذاهب به هیچ عنوان دین محسوب نمی شود. پیروی نکردن از یک مذهب فرد را بی دین نمی کند. اما این حرف را کسی می تواند بگوید که اینقدر اطلاعات دینی غنی داشته باشد که نیازی به پیروی از نظرهای یک مذهب نداشته باشد.

اساسی ترین باور نادرست این است که، بدون تحقیق و بررسی پیرو  مذهب شد. در تمام موارد نمی توان گفت که یک مذهب اصلا دچار خطا و اشتباه نمی شود، هرجا که متوجه شدیم دیدگاه مذهبی که از آن پیروی می کنیم با قرآن وسنت مغایر است، می توانیم از نظر مذهب دیگر در آن مورد استفاده کنیم. اگر نظر مذاهب دیگر هم با قرآن و سنت مغایر بود، می توان در آن مورد از هیچ مذهبی پیروی نکرده و به قرآن وسنت عمل کنیم.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها