دين وفطرت
آیا خانم ها بدون پوشیدن جوراب نما زبرپا کرده  میتواند ؟

آیا خانم ها بدون پوشیدن جوراب نما زبرپا کرده میتواند ؟

سوال:  آیا خانم ها بدون پوشیدن جوراب نما زبرپا کرده  میتواند ؟

جواب: خانمها همه اعضای بدن شان عورت میباشد به استثنی دو دست ودوپا وروی های شان فلهذا خانمها میتواند به پا ی برهنه نماز بر پا کند به خاطریکه  این اعضای خانم ها عورت نمیبا شد ودر وقت ادای نماز برهنه بودن این اعضاها کدام اشکالی ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید