دين وفطرت
آیا زنان می توانند از روی حجاب مسح بکشند؟

آیا زنان می توانند از روی حجاب مسح بکشند؟

سوال:

آیا زنان می توانند از روی حجاب مسح بکشند؟

:پاسخ

در روایات می خوانیم که رسول الله از روی کفشو جوراب مسح کشیده است. مسح پا در وضو  بر روی پوست ظاهری پا انجام شود و مسح بر روی هرگونه کفش، .

جوراب، دمپایی و امثال آن جایز است و اگر در غیر ضرورت هم  باشد، وضو  را باطل نمی کند. بنابر این از روی حجاب هم می توان مسح بکشد

عبد العزیز بایاندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید