دين وفطرت
آیا سیگار وغلیان روزه را بافاسد میکند؟

آیا سیگار وغلیان روزه را بافاسد میکند؟

همه میدانیم که در آیه کریمه روزه را سه چیز فاسد میکند خوردن وآشا میدن وجماع بنا بر این غلیان سیگار ودفع شهوت از راهی که غیراز جماع باشد مانند استمنی روزه را فاسد میکند؟

بلی غلیان وسیگار روزه را فاسد میکنند چون روزه عبارت از با صبور بودن وباز داشتن نفس از چیز های شهوانی هست انسان ها از سیگار وغلیان مانند خوردن وآشا میدن لذت میبرند فلهذا غلیان وسیگار مانند خوردن وآشامیدن روزه را فاسد میکند همچنان روزه را دفع شهوت از راه های غیر جماع نیز فاسد میکند چون انسان ها این کار را نیز مانند استمنا صرف به خواطر لذت انجام میدهند فلهذا دفع شهوت خواه از طریق ممارست جنسی باشد ویا از طریق دیگر روزه را فاسد میکند

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها