دين وفطرت

آیا شخصی می تواند ارث خود را قبل از مرگ میان فرزندانشان تقسیم کند؟ ( پروفسور عبد العزیز بایندر)

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید