دين وفطرت

آیا فروش سلاح و تجهیزات جنگی به کشوری که در حال جنگ هستند جایز است؟!

آیا فروش سلاح و تجهیزات جنگی به کشوری که در حال جنگ هستند جایز است؟!

ناگفته پیداست که دین ما طرفدار  صلح و امنیت است و هر مکان اسلام در جامعه اى به حـکـمـروایى دست یافته صلح و امنیت را براى انسانها  به ارمغان آورده اسـت. اما متاسفانه دنیای ما  خالی از جنگ نمی شود و در تمام عصرهای جنگ و نبردها میان اقوام و کشورها وجود داشته است. و طرف حق نیازی به دفاع از خود داشته است و برای دفاع از حق خود نیاز به اسلحه و تجهیزات جنگی داشته اند. بنابر این  تجهیزات جنگی  یک تولید است و شما محصولی را که تولید می کنید به طرف مقابل می فروشید. جنگ را اسلحه و تجهیزات جنگی انجام نمیدهد،  آن انسان است که باعث جنگ می شوند.هیچ  حکمی وجود ندارد که این کار را منع کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید