دين وفطرت

آیا مرد حق دخالت در پوشش همسرش را دارد؟

من یک زن متاهل هستم. نماز می خوانم  ولی محجبه نیستم. شوهرم نیز نماز می خواند، ولی مرا مجبور به پوشیدن حجاب نمی کند. اما فقط از لباس های تنگی که می پوشم خوشش نمی آید چون بسیار متعصب و غیرتی است و مرا اصرار می کند تا لباس مناسب تری بپوشم.

می خواهم بدانم آیا شوهر حق دخالت در پوشش همسرش را دارد ؟

پاسخ:

حجاب و روسری نیز یکی از نشان دهنده ای عقیده ما است،  زیرا حجاب  دستور خداوند متعال  است. زن مسلمان باید خود را از معرض نگاه نامحرم حفظ کند و در حقیقت درصدد است تا از به‌‌وجود آمدن زمینه ارتکاب حرام جلوگیری کند. هیچ کس از جمله شوهرتان نمی تواند در این عقیده شما  دخالت کند، چه سرت را بپوشید و چه نپوشانید، چه نماز بخوانید و چه نخوانید. شوهر فقط می تواند توصیه نماید.

ولی شوهرتان می تواند  قسمت‌های مخصوصی که از زیر گردن تا زانو محسوب می شود نشان دادن آنها به دیگران مخالفت کند،  زیرا این موضوعی است که مشکلات ذاتی یعنی طبیعی و نیز اجتماعی ایجاد می‌کند و مستقیماً به شوهرتان نیز مربوط می‌شود. چون شما قبل از هر چیز همسر او هستید.

اگر واقعا طرز پوشش شما او را اذیت و ناراحت می‌کند شما بهتر است به توصیه های او گوش دهید و سعی کنید نگرانی‌ها و اضطراب‌هایش را درک کنید.

به همین دلیل ما به عنوان مسلمان باید به اندازه هایی که قرآن کریم دستور داده است عمل کنیم، نباید در پوشش خود از حد مجاز فراتر برویم .

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها