دين وفطرت

آیا مسیحی می تواند در مجلس عقد مسلمان بعنوان شاهد مشارکت نمایند؟

آیا مسیحی می تواند در مجلس عقد مسلمان بعنوان شاهد مشارکت نمایند؟

“من و شوهرم ده سال است که ازدواج کرده اییم، در مجلس نکاح ما برادر مادرم (دایی من) شاهد طرف من بود. ولی در آن زمان داییم مسلمان نبود. اکنون او و مادرم در اسلام هستند. سوال من این است که چون شاهد عقد ما مسیحی بود آیا ازدواج ما صحیح است؟”

پاسخ:

یكی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در اسلام، شهادت شهود است. چون اگر درآینده این ازدواج موفق نشود شاهد بتواند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیاید و شهادت بدهد و رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. بنابراین شاهد باید عادل باشد. اگر شخصی از این خصوصیات برخوردار باشد ، مسلمان یا مسیحی یا یهودی بودنش فرقی نمی کند یعنی با  حضورگواه غيرمسلمان نیزعقد ازدواج  صحيح  است‌،

پس نگران نباشید ، شهادت دایی شما در نکاحتان مشکلی ندارد و ازدواج شما کاملاً صحیح  است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید