دين وفطرت

آیا نکاح مرتد باطل می شود؟ ادامه ازدواج با مرتد جایز است یا باید طلاق داده شود؟

آیا نکاح مرتد باطل می شود؟ ادامه ازدواج با مرتد جایز است یا باید طلاق داده شود؟

خدا انسان را آزاد آفریده و  در انتخاب دین و مذهب هم آزاد است.  اگر در یک جمهوری اسلامی کسی نمی تواند بگوید که “من این دین را قبول نمیکنم” یا “آن دین را قبول دارم” پس آن دولت اسلامی حقیقی نمی باشد.  چون در سوره آل عمران آیه شماره 186 خدای تعالی می فرماید:

محققا شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد و بر شما از زخم زبان آنها که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها نازل شد آزار بسیار خواهد رسید و اگر صبر پیشه کرده و پرهیزگار شوید ( البته ظفر یابید ) که ثبات و تقوا سبب نیرومندی و قوت اراده در کارها است.

رسول خدا در مسایل نکاح بین انسانها تفاوتی دینی و مذهبی نگذاشته است. در کتاب هم در این باره هیچ آیه ای وجود ندارد. لیکن در  مذاهب در این باره احکامی دیده می شود. مثلا بنا بر دستور بعضی از مذاهب اگر یکی از طرفها مرتد باشد نکاحشان هم باطل حساب می شود.  مرد اگر مرتد شود در مدت سه روز کشته می شود،

ما حساب می کنیم که این فتواها باید از نوع از طرف علمای معاصر هم تحقیق شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید