دين وفطرت

آیا هر کسی باید قرآن را در زندگی خود حد اقل یک بار ختم کند؟

منظور از ختم قران، قرائت و به پایان رساندن متن عربی قران کریم از سوره فاتحه تا سوره ناس است. این فکر در کشور ما نیز رواج دارد. هر کسی سعی دارد  یک بار هم که شده، قرآن را در زندگی خود به پایان برساند. حتی بعضی می کوشند قرآن را به شکل مقابله  در ماه رمضان ختم کنند. اما این طرز تفکر پایه و اساس مستدل دینی ندارد. روایت شده که حضرت محمد در ماههای رمضان آیاتی که تا آن وقت به وی نازل شده بود برابر با حضرت جبریل تلاوت می کرد. ولی آشکار هست که تلاوت حضرت پیامبر به قصد ختم کردن نبود بلکه تکرار کردن آیات قرانی بوده است. قران کریم کتابی نیست که بدون فهم معانی آن از اول تا پایان خوانده شود. هدف از قرائت قران کریم، فهم و ادراک معانی  آن است. بنابر این، به جای آن که قران کریم را بدون فهم معنی آن از اول تا آخر بخوانیم، بهتر است قسمتی ولو کم از آن را با همراه با فهم و ادراک معانی آن خوانده شود. گاهی درک معنای آیه یا سوره ای ماه ها یا  حتی سالها زمان می طلبد. ما نیز باید بکوشیم به جای ختم قران، وقت خود را صرف درک معانی آیات و سوره های قرآن کریم کنیم.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید