دين وفطرت
آیا پیامبر(ص) را جادو کرده بودند؟

آیا پیامبر(ص) را جادو کرده بودند؟

آیا پیامبر(ص) را جادو کرده بودند؟

سوال: آیا پیامبر(ص) را جادو کرده بودند، روایت شده که سوره فلق بعد از این اتفاق نازل شده. آیا این قضیه صحت دارد؟

جواب: همان طور که می دانید برای کشتن پیامبر(ص) نقشه های فراوانی کشیده شد، ولی هر بار خداوند ایشان را از این فتنه ها در امان داشت. چه بسا پیامبر را در جنگ خیبر می خواستند مسموم کنند.

و اینکه گفته شده پیامبر(ص) جادو شده هم یکی از این نقشه های قتل است، که مانند همیشه خداوند ایشان را در امان داشته است. اگر این موضوع که سوره ناس و فلق برای در امان ماندن از جادو نازل شده بود پس مسلمانان باید در صورت مواجه شدن با چنین مشکلی این سوره ها را بخوانند که چنین نیست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید