دين وفطرت
آیا پیدا شدن آب تیمم را باطل می کند؟

آیا پیدا شدن آب تیمم را باطل می کند؟

آیا پیدا شدن آب تیمم را باطل می کند؟

سؤال: اگر به دلیل نداشتن آب، به جای وضوء گرفتن  تیمم کردیم، بعد از دست یابی به آب تیمم باطل می شود؟

جواب: پیدا کردن آب رخصت دو باره تیمم کردن برای نماز را از بین می برد. اما مبطل تیمم نیست. مبطلات در تیمم بدل از وضوء، همان مبطلات وضوء است و در تیمم بدل از غسل، مبطلات غسل این تیمم را باطل می کند.

نظریه ها

ما را در فضای مجازی دنبال کنید