دين وفطرت

آیا پیوند دریچه قلب خوک به انسان اشکال شرعی دارد؟

آیا پیوند دریچه قلب خوک به انسان اشکال شرعی دارد؟

در قرآن کریم با وضوح حرام بودن خوردن گوشت خوک بیان شده است:

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ؛(  بقره 173)

خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ و … (مائده آیه 3)

گوشت مردار ، خون ، گوشت خوك و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند و … ، بر شما حرام شده است .

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه (نحل  115)

خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را با نام غير خدا سر بريده‏اند، بر شما حرام كرده است .

همچنین باید توجه داشت که “پیوند عضو” در اصطالح عبارت است از برداشتن عضو معیوب یا ناکارآمد از بدن و جایگزینکردن آن با عضوی دیگر از بدن می باشد. استفاده از اعضای حیوانات بمعنی خوردن آنها نیست، پیوند دریچه قلب بدست  آمده از خوک یا سایر حیوانات نیز اینچنین است. درنتیجه، همچنان که پیش از این گفته شد،پیوند عضو حیوان به انسان  از جمله دریچه قلب خوک حرام نیست و اشکالی ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید