دين وفطرت
آیا کوتاه کردن  خانم ها موی های شان  جایز هست؟

آیا کوتاه کردن خانم ها موی های شان جایز هست؟

هیچ آیه ای ویا حدیثی در با ره کوتاه کردن موی های  خانم ها ومرد ها  وجود ندارد خانم ها با ید موی های شان را برای سلمان زن کوتاه بکناند به خواطریکه نشان دادن خانم ها موی های شان برای افراد نامحرم جایز نیست  در قران کریم درین با ره آیه موجود هست  فلهذا اگر خانم ارداه کوتاه نمودن موهای شان را داشته باشند با ید به سلمان زن کوتاه بکند    

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید