دين وفطرت
ترجمه سوره النازعات

ترجمه سوره النازعات

ترجمه سوره النازعات

1)  به کسانی که به سختی می گیرند؛

2)  به کسانی که کارشان را به درستی انجام می دهند.

3)  به کسانی که راحت به موفق دست می یابند.

4)  به کسانی که در حین رقابت زندگی هم می کنند.

5)  و به  کسانی که کارها را به درستی رو به راه می کنند، سوگند یاد می کنم که،

6)  روزی لرزه ی شدیدی همگان را در بر می گیرد.

7)  و این را بقیه خواهند دید.

8)  آن روز بسیاری از قلبها هراسان می شود.

9)  چشم هایشان به زمین خواهد افتاد.

10)                   و می گویند:  آیا از گودال قبر به زندگی باز خواهیم گشت؟

11)                 آیا بعد از اینکه به استخوانهای پوسیده تبدیل شده ایم؟

12)                 می گویند که: پس این باز گشت خسران است!

13)                 در اصل، این به یک فرمان بستگی دارد.

14)                 وبعد همه با هم به زمین برمی گردند.

15)                 آیا خبر موسی به تو رسید؟

16)                 همان خبری که خداوند در وادی مقدس طوی به او ندا داده بود:

17)                 به فرعون برو، او هار شده.

18)                 بگو که: رشد و ارتقا دادن حق توست، مگر نه؟

19)                 حق توست به راهی که به سوی پروردگارت می رود نشانت دهم  که  بعد خودت را درست کنی.

20)                 وبعد به او بزرگترین معجزه را نشان داد.

21)                 اما فرعون به دروغ پناه آورد و عصیان کرد.

22)                 پشت کرده و شروع به کار کرد.

23)                 همه را جمع کرد و فریاد زد.

24)                 گفت: سرور شما من هستم.

25)                 وخداوند او را سوزاند، و برای معاصران و آیندگان الگو قرارداد.

26)                 برای کسانی که می خواهند خود را اصلاح کنند، درس عبرت است.

27)                 به نظر تان، خلق کردن شما دشوارتر است یا آسمانها؟ آن را نیز خدا بنا کرده است.

28)                 سقفش را بالا برد و آن را تنظیم کرد.

29)                 شب آن را تاریک و روزش را روشن کرد.

30)                 وزمین را بعد از آن پهن کرد.

31)                 آب و چراگاه آن را بیرون آورد.

32)                 کوههایش را ثابت کرد.

33)                 وسایل زندگی شما و دامهایتان را فراهم ساخته.

34)                 وقتی روز بزرگترین جلسه فرا رسد،

35)                 شخص، هر کاری را که انجام داده به یاد می آورد.

36)                 برای کسانی که می بینند، آتش بر افروخته نشان داده می شود.

37)                 هر که طغیان گر  باشد،

38)                 و زندگی دنیوی را ترجیح دهد،

39)                 آن آتش بر افروخته خانه او می شود.

40)                 و هرکساز مقام خدا ترسیده و امیال خود را مهار کند،

41)                 بهشت خانه او می شود.

42)                 از تو وقت قیامت را می پرسند که،  کی فرا می رسد؟

43)                 تو کجا و جواب این سوال را دانستن کجا!

44)                 اطلاعات کامل راجع به آن نزد پروردگار است.

45)                 تو فقط به کسانی که از این روز می ترسند هشدار بده.

46)                 روزی که آن را می بینند که گویا فقظ یک جزء از شب یا یک جزء از روز در این دنیا بوده اند.

نظریه ها

  • سلام علیکم
    مقصود از آیه 36 که گفته برای کسانی که میبینند چیست؟آیا کسانی هستند که نمیبینند؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید