دين وفطرت
ترجمۀ سورۀ عبس

ترجمۀ سورۀ عبس

ترجمۀ سورۀ عبس
1. ترش رویی کرده و پشت کرد
2. از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود
3. چه می دانی بلکه خود را ارتقا می داد
4. ویا کسب اطلاع می کرد و آن اطلاعات به دردش می خورد
5. اما آن کس که از تو احتیاجی ندارد
6. تو حرف می زنی اما انگار با دیواری (صدایت باز تاب می شود، بی تاثیر است برای او )
7.در حالى كه اگر او خود را پاك نسازد، چيزى بر تو نيست!
8. در حالی که کسی با کوشش به سوی تو می آید،
9. از خدا می ترسد
10. اما تو از او غافل می شوی
11. نه، نه… اینها چیزهایی است که باید به یاد آورد
12. هر کس هر کاری کرده باشد به یاد می آورد
13. اینها در صفحات ارزشمند
14. بلند مرتبه و پاک
15. به دست نویسندگان ثبت می شود
16. نویسندگان گرامی و نیکوکار
17. آن انسان ملعون، چقدر ناسپاس است
18. خداوند او را از چه چیز آفرید
19. مگر از نطفۀ بارورشده نیافرید، و نیرو داد.
20. سپس راه را بر او آسان ساخت
21. بعد او را می میراند و در قبر می گذارد
22. بعد در زمان معین دوباره او را بر می انگیزد
23. نه، نه… او فرمان الهی را به جای نیاورد
24. آن انسان به چیزهایی که می خورد بنگرد
25. ما آب را به وفور فرو ریختیه ایم
26. بعد خاک را ترک ترک کردیم
27. بهد در آنجا دانه ها را رویاندیم
28. و انگور و سبزى بسيار،
29. زیتون و خرما
30. باغهای انبوه
31. میوه و چراگاه
32. تا هم شما بهرمند شوید و هم دامهایتان
33. هنگامی که فریاد گوش خراش در آید
34. آن روز شخص از برادرش فرار می کند
35. از مادر و پدرش
36. از همسر و و پسرانش هم فرار می کند
37. آن روز هر کس به شدت مشغول کار خود می شود
38. برخی صورتشان می درخشد
39. می خندند و می خواهند مژده بدهند
40. برخی صورتها هم خاک و غبار آلود است
41. تیرکی آنها را فرو می گیرد
42. آنها همان کافرین و گناهکاران هستند.

نظریه ها

    • و علیکم السلام اگر انسان علم بدون  تقوا داشته باشد علم او علیه خودش خواهد بود. علم او موجب تکبر و حجاب خواهد بود. اما اگر بر عکس فرد متقی باشد با این که علم نداشته باشد، تقوای او سپرش می شود و از هر گونه انحرافات جلوگیری می کند. پس داشتن تقوا بهتر است. اما چه بهتر آدم هم با تقوی هم با علم باشد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید