دين وفطرت
جزای  تجاوز جنسی ‏

جزای تجاوز جنسی ‏

جزای تجاوز جنسی ‏
سوال: کسی که تجاوز کرده باشد جزای او چه باید باشد؟ برخی گفتند که باید ‏به اندازه یک مهریه متعارف مبلغی پرداخت کند. مگر با پرداخت پول می شود ‏حیثیت طرف را برگرداند؟ ‏
جواب: درست می فرمایید حتی ما هم قبل از این فتوای شبیه آنچه که گفتید ‏صادر کرده بودیم. اما با تفکر عمیقتر و با بررسی مجدد نظر ما عوض شده ‏است. جزای متجاوز دو نوع باید باشد: یکی تضمینات مالی و دیگر مجازات ‏فیزیکی است. ‏
تضمینات یا پرداخت های مالی: ‏
‏1.‏ دیه: اگر در حین تجاوز عضو بدن مظلوم صدمه دیده باشد، شخص ‏متجاوز باید دیه آن عضو را پرداخت کند.‏
‏2.‏ مهریه مثل: مطابق بر آن که مظلوم متأهل بوده یا نه، باکره بود یا نبود، ‏مجبور بر ازدواج با شخص غیر مناسب (مثلا با فرد با سن سال خیلی ‏بزرگتر از خودش ) و دیگر امور برای تعییبن کردن قیمت مهر مثل می ‏باشد.‏
‏3.‏ حکومت عادل: این یعنی آن است که شخص مظلوم به خاطر تجاوزی ‏که بر او شده دیگر نمی تواند سر کار برود و یا کلا از اجتماع دور شده ‏باشد، متجاوز باید تضمینات مالی بر این ضرر مادی و معنوی هم ‏پرداخت کند. ‏
مجازات فیزیکی
تقاضای هم عدالت و هم حقوق این است که شخص متجاوز باید فیزیکی نیز ‏مجازات شود. از آنجا که شخص تجاوز شده یک عمر تحب تأثیراین عمل ‏زشت زندگی را ادامه می دهد، عدالت می طلبد که شخص متجاوز هم باید ‏یک عمر رنج گناه خود را بکشد. لذا باید با عمل جراحی عضو جنسی او ‏ناکار شود. در برخی کشورهای اروپایی با دارو شخص عقیم و ناکام می ‏شود. اما از آنجا که دارو ها تأثیرات جانبی هم دارند و به غیر از عضو ‏جنسی به دیگر اعضای بدن ضرر دارند، ما این را تأیید نمی کنیم. باید فقط ‏آن عضوی که این عمل قبیح را انجام داده مجازات شود. ‏

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها