دين وفطرت
حکم صدای زن

حکم صدای زن

حکم صدای زن

سوال: آیا صدای زن حرام است. حکم زنی که در رادیو و یا تلوزیون کار می کند در اسلام چیست؟

جواب: بر حسب اینکه صدا، صدای زن است حرام نیست. در این مورد در قرآن نص آشکار و بارزی وجود ندارد. در هنگام صحبت با مرد نامحرم، نازک کردن صدا، ناز و عشوه کردن در آیه 32 سوره احزاب ممنوع شده است. این ممنوع کردن صدا به خاطر این نیست که صدای زن عورت است، به خاطر این است که اینگونه صحبت کردن زن، می تواند  احساسات حرام را در مرد تحریک کند.

ابن حاجر، یکی از بزرگان علوم حدیث چنین بیان می کند:

“به شرط اینکه دچار زنا نشود)، حتی اگر برده هم نباشند می توان صدای آواز زنان را گوش کرد. چونکه پیامبر(ص) در حدیث “جاریتین” این را ممنوع نکرده، و حتی ابوبکر را از ممنوع کردن آن منع کرده است”. (ابن حاجر، فتح البری، صفحه 115)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید