دين وفطرت
خرما یا آب؟

خرما یا آب؟

خرما یا آب؟

سوال: برخی می گویند که روزه را با خرما افطار  باید کرد و برخی هم می گویند با آب؛ کداو یک صحیح است؟

جواب: در احادیث راجع به این موضوع پیامبر(ص) چنین توصیه فرموده اند که، کسانی که به خرما دسترسی دارند با خرما، و کسانی که د ردسترس ندارند با آب افطار کنند.

طبق روایت سلمان ابن امیر پیامبر(ص) چنین می فرمایند:

“هر که از شما خواست روزه اش را باز کند با خرما افطار کند؛ اگر خرما نبود با آب افطار کند. آب تمیز است.” (ابو داوود، صوم 21، ترمذی، ذکات 26، ابن ماجه، سیام 25)

انس هم روایت می کند که پیامبر(ص) قبل از نماز مغرب با چند خرمای تازه افطار می کرد، اگر خرمای تازه نبود با چند خرمای خشک افطار می کرد، اگر آن را هم نمی یافت با چند جرعه آب افطار می کرد. (ابو داوود، صوم 21، ترمذی، صوم 10)

در اینجا باید دقت داشته باشید که افطار با خرما یک توصیه است، نه یک امر.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید