دين وفطرت

خواب در اوقات کراهت

آیا خوابیدن در اوقات کراهت گناه است؟

در باره گناه بودن خواب دراوقات کراهت یعنی “پس از طلوع تا بلند شدن آفتاب” و به‌هنگام غروب آفتاب یعنی منظور وقتی است که “پس از آنکه خورشید رو به زوال رود” در دست ما دلیلی وجود  ندارد. بنابر این ما نمی توانیم  گناه بودن خوابیدن در اوقات کراهت را تاکیید نماییم.  ولی خواب در آن هنگام سزاوار نیست.

آیا قران خواندن در اوقات کراهت جایز است؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید