دين وفطرت
خوردن میوه از درخت اماکن عمومی

خوردن میوه از درخت اماکن عمومی

خوردن میوه از درخت اماکن عمومی
سوال:آیا خوردن میوه‌ی درختانی که سر راه و در اماکن عمومی هستند، جایز است؟
جواب: مى‌‌توان از میوۀ درختى که در مسیر عبور عمومى است، خورد. وقتی در اماکن عمومی کاشته شده، پس برای عموم مردم است. ولى نباید موجب از بین رفتن درخت و میوه شود، و یا شاخه های درخت را شکست.
اما اگر این درخت در اماکن عمومی مثل دانشگاه یا اداره باشد، باید طبق مقررات آن سازمان عمل کرد. یعنی اجازه دست آن صاحبان است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید