دين وفطرت

در آوردن جوراب از پا وضوء را باطل می کند؟

آیا بعد از مسح بر روی جوراب، در آوردن جوراب از پا وضوء را باطل می کند؟

کتاب خدا –قران کریم مبطلات وضو را در سوره مائده آیه ششم بطور واضح توضیح داده است. خداوند متعال در این آیه به چیزهای که وضو را باطل می کند اشاره می کند.

در همان آیه به نکته ای توجه کنید اوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ‌ مِنَ الْغائِطِ ” يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد..”  می فرماید. بعضی ها ” غائط ” را رفتن به توالت ترجمه کردند ولی برای انجام  باد معده و روده که وضوء را باطل می کند  نیازی رفتن به توالت ندارد. یعنی غائط و بول و باد معده و روده که از مخرج غائط خارج  می شود از مبطلات وضوء است.  غیر از اینها، چیزهای دیگر از مبطلات وضوء نمی باشد.

نتیجه این است که در آوردن جوراب یا خفین بعد از وضوء گرفتن و مسح کردن بر آنها وضوء را باطل نمی کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید