دين وفطرت

در باره فاصله دادن میان اذان و نماز و جمع صلاتین

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید