دين وفطرت

در باره نماز میت بر مرده اهدا کننده جسد خود به دانشگاه علوم پزشکی

افرادی هستند که وصیت می نمایند که  جسد او را بعد از مرگ برای  تعلیم و تعلم طب اهدا شود. آیا بعد از مرگش نماز میت بر او واجب می باشد؟

پاسخ:

معلوم است که افرادی هستند بلافاصله پس از مرگ، بدنشان  دفن نمی‌شود. جسد آنان وفق وصیت خودشان برای مقاصد مختلفی اهدا می‌شود.

نماز میت یکی از نمازهای واجبی است که بر جنازه فرد مسلمان قبل از دفن او خوانده می شود. نماز میت را می‌توان هم به‌صورت جماعت و هم به‌صورت فرادا خواند. اما در جواب پرسش شما می توان گفت که کسی که تمام جسد خود را برای تعلیم و تعلم طب یعنی برای امور آموزشی یا بعضی از اعضای خود را به کسی هدیه کرده باشد بعد از مرگش باید به او نماز میت خوانده شود و بعد از آن وصیتش را ادا شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید