دين وفطرت

در باره گناهکاری فرد نابالغ

کسي که به سن تكليف نرسيده اگر گناهي انجام دهد، حکم او چیست؟ و در دین ما او گناهکار محسوب می شود؟

پاسخ:

گناهکار به کسی گفته می شود که عمدا و از روی اختیار از او گناهی صادر شده است. ولی کسی که به حد تکلیف نرسده باشد و همچنین خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و گناهی از او سربزند مثل بزرگان نیست بی شک گناهی که انجام داده است از روی عمدی نیست و باید توسط بزرگان تادیب شود. زیرا  از نظر دینی در تکلیف بلوغ و عقل شرط است.

همچنین باید توجه داشت که کودکی که قبل از بلوغ گناهان متعددی انجام داده باشد از پیمودن مسیر درست ناتوان  می شود، و مجبورمی شود در همان مسیر گناه مسیرش را ادامه دهد. بنابر این ابوین باید در این مساله بیدار شوند و به اعمال فرزندان خویش نظارت نمایند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید