دين وفطرت
در مورد نماز جماعت

در مورد نماز جماعت

در مورد نماز جماعت

سؤال: اگر وقتی وارد مسجد شدیم که نماز جماعت در حال برگذاری است، آیا می توانیم نماز را تنها بخوانیم؟

جواب: برخی معتقد هستند که چنین نمازی درست نیست. اما این طور نیست. راجع به نماز جماعت باید بدانیم که  اصل در این است که باید صفوف نمازگذاران تکمیل شود. اما اگر عذری باشد، خواندن نماز انفرادی اشکالی ندارد. اگر کسی عمدا بدون عذر نماز جماعت را ترک کند و در مسجد حین برگزاری نماز جماعت خودش انفرادی بخواند، نمازش صحیح است، اما کاری که کرده کراهت دارد. احادیث حاکی لزوم اعاده چنین نمازی صحت ندارند و ضعیف اند.  بر عکس روایات بر جواز خواندن نماز انفرادی در مساجد صحیح هستند.  اگر کسی به علتی (مثل عجله کردن) نمی تواند با جماعت نماز را بخواند می تواند آن را انفرادی بخواند، اما باید دقت کند که نظم نماز به هم نخورد و نمازگزاران به خاطرش مرتکب اشتباه نشوند. در نماز جماعت هر چه درصفوف جلوتر نماز خوانده شود ثوابش هم بیشتر خواهد شد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید