دين وفطرت
در یک جنایت دونفر اشتراک بکند اما کدامش این جنایت راانجام داده معلوم نشود  کدام یک این دومجرم شناخته میشود؟

در یک جنایت دونفر اشتراک بکند اما کدامش این جنایت راانجام داده معلوم نشود کدام یک این دومجرم شناخته میشود؟

در یک جنایت دونفر اشتراک بکند اما این جنایت را یک این دو انجام بدهد مثلا  شخص متفوفی از مرمی یک صلاح جان بدهد اما کدام یک این دو این صلاح را فیر نموده هست تثبیت کرده نشود کدام یک این دو ، مجرم شناخته میشود؟

هر دوی این مجرم شناخته میشود چون هردوی این دو شخص به این جنایت اشتراک نموده هست این مهم نیست که کدام یک این دو صلاح را فیر نموده چون هر دوی اینها دروقت انجام جنایت برابر اند وبه خواطر ازبین بردن آن شخص درون جا رفته اند فلهذا هر دوی اینها مجرم محسوب میشوند اما در وقت انجام جنایت این دو مظنون در مکان ها ی جدا گانه باشد اون وقت کسیکه صلاح را فیر نموده  هست اون شخص مجرم شناخته میشود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید