دين وفطرت
دست شویی رفتن با گردن بندی که الله ویا دعا دارد

دست شویی رفتن با گردن بندی که الله ویا دعا دارد

دست شویی رفتن با گردن بندی که الله ویا دعا دارد
سوال: آیا می توان با گردن بندی که رویش نام الله و یا دعا وجود دارد، دستشویی رفت؟
جواب: با گردن بند و یا دست بندی که رویش به عربی، الله و یا بسم الله حک شده، در صورتی که بر ریز لباس ببریم و روی آن را بپوشانیم می توان به دست شویی رفت. اما اگر امکان پوشاندن آن نباشد، برای مثال آستین کوتاه باشد باید آن را در آورده و بعد به دستشویی رفت.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید