دين وفطرت
دلیل احترام و بوسیدن حجر الاسود

دلیل احترام و بوسیدن حجر الاسود

دلیل احترام و بوسیدن حجر الاسود

سوال: دلیل احترام به حجر الاسود چیست؟آیا این کار شباهتی به بت پرستی ندارد؟ آیا این کار فقط چون سنت است انجام می شود؟ آیا این کار واقعا از جانب پیامبر (ص) انجام گرفته؟

جواب: ارزش و احترام قائل شده به حجر الاسود ربطی به بت پرستی ندارد. بت پرستان، بتهایشان را میان خودشان و خدا واسطه قرار می دادند. آنها بر این باور بودند که بتها آنها را به خداوند نزدیکتر کرده و آنها را شفاعت می کنند. نمی توان چنین وصفی را در مورد حجر الاسود انجام داد. حجر السود نقطه شروع طواف را نشان می دهد. چون پیامبر (ص) آن را می بوسید هنوز آن را می بوسند. این حرف عمر راجع به حجر الاسود مشهور است: "می دانم که تو یک سنگی بیش نیستی نه فایده ای و نه ضرری داری. اگر من ندیده بودم که پیامبر(ص) تو را بوسید، هرگز تو را نمی بوسیدم." (بخاری، حج، 50، 57، 60، مسلم، حج، 248، 120)

هنزلا چنین روایت می کند: "مرحوم طاووس را در هنگام طواف دیدم. اگر اطراف حجر الاسود ازدهام و شلوغی بود، از آن عبور می کرد و می رفت؛ اما وقتی که خلوت بود سه بار می بوسید. و می گفت که عمر چنین می گفت که من پیامبر(ص) را می دیدم که چنین می کرد." (نسائی حج 148)

پیامبر(ص) به عمر چنین فرمود: " ای ابو حافز تو نیرو و قدرت فراوانی داری. ناتوان و ضعیف را آزار مده. اگر گوشه را خلوت دیدی نزدیک شو و ببوس، اگر نبود، تکبیر بگو و عبور کن." (احمد ابن حنبل، 1/23)

امروزه اغلب کسانی که به حج و یا عمره می روند، بوسیدن حجر السود را سنت نیست، بلکه عبادتی خاص و ویژه می پندارند. این کار اشتباه است. باید راجع به این موضوع انسانها را باخبر کرد.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید