دين وفطرت

دین كامل احتياج به مهدي كه آن را تكامل دهد ندارد

رسول خدا -صلى اﷲ عليه وسلم – دين كاملي بنام اسلام آورد كه خدا در آية 3 سورة مائده فرمود: “امروز دينتان را براى شما كامل كردم” و در كتاب خود ذكري از مهدي نكرد و عنواني براي او نياورد. آيا مهدي دين بهتري مي آورد و يا او از محمد  -صلى اﷲ عليه وسلم- بالاتر و  مهمتر است (نعوذ بالله).

و ما با داشتن كتاب خدا و سنت رسول او-  صلى اﷲ عليه وسلم – مستغني از مهدي هستيم و احتياج و كسري نداريم كه او بيايد اضافه و يا تتميم كند.

هزاران نفر از علماي بزرگ آمدند و رفتند و براي ترويج دين زحمت ها كشيدند و اصول و فروع آنرا واضح كردند بدون اينكه مهدي را ديده باشند و يا از او اطلاعي داشته باشند و اصحاب رسول خدا  -صلى اﷲ عليه وسلم- و تابعين همه مسلمان بودند بدون اينكه از مهدي خبري داشته باشند و يا نام او را شنيده باشند (نويسنده گويد: حتي خود ائمة شيعه و اصحابشان از اين دوازده امام و امام غايب بي خبر بودند و اگر اخباري در ميان شيعه منتشر شده در قرن سوم ساخته و پرداخته شده چنانكه ما در كتاب «بت شكن» دلائل آن را ذكر كرده ايم)  .

اصلا شأن رسول خدا -صلى اﷲ عليه وسلم- نبوده كه مردم را به يک مرد غير معلوم غايب وعده دهد كه هر كس به بنام او بتواند دكاني باز كند و يا قيام كند و مردم را به كشتن دهد و فتنه و فساد ايجاد نمايد اين كار از پيغمبر رحمت بعيد است.

طبق اخبار شيعه اگر امام خيالي بيايد هفت سال رياست مي كند و بدست پير زن ريشداري كشته مي شود. حال آيا سزاوار است هزاران سال مردم انتظار كشند براي چنين كسي كه فقط هفت سال رياست مي كند و در اثر چنين انتظار اين همه فتنه و فساد بوجود آيد و هر دوره بنام او مردم را به فتنه ها افكنند.

چون مدعيان مهدي زياد بودند لذا علماء شرق و غرب فتنه و فساد ايشان را ديدند متفق شدند كه براي جلوگيري از خرابي اسلام بايد با مدعيان مهدويت قتال كرد تا نتوانند به خرابي اسلام اقدام كرده و به بهانۀ مهدويت بدعتها نياورند.

طرفداران مهدي را از اهل بدعت شمرده و دفع و قتال با صاحبان اين فكررا واجب دانسته است.

بسياري از متأخرين و علماء، احاديث بدعت مهدي را رد كرده اند و مي گويند: اخبار مهدويت اضافه بر تعارض ضد و نقيض بوده و به اضافه روات آن ضعيف و يا مجهول الحال مي باشند.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید